Tegutsemine tulekahju korra ABC

25.04.2022
Tegutsemine tulekahju korra ABC

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL:

Tulekahju korral on esmaseks ülesandeks ohtu sattunud inimeste viivitamatu abistamine. Inimeste päästmise järjekord sõltub neid ähvardavast ohust. Kannatanuid otsides pea meeles, et hirmunud lapsed peidavad end sageli voodite alla, kappidesse või mujale. Kui kannatanu ei suuda ise liikuda, siis aita tal väljuda või kanna ta ohtlikust kohast välja. 
Põlengu või tulekahju avastamisel sulge esmalt lahtised aknad ning ruumist väljudes sulge enda järel uks. Kui ruumis on ventilatsioon, siis hoolitse ka selle väljalülitamise eest. 
Sellise tegevusega väldid põlemiseks vajaliku õhuhapniku juurdevoolu ruumi ning takistad ka tulekahju leviku teistesse ruumidesse. 

Liftide kasutamine tulekahju olukorras on keelatud. 

TULEKAHJU PUHUL JUHINDU JÄRGMISTEST PRIORITEETIDEST:

1. Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded kui abistajaid on rohkem.
2. Teavita tulekahjust teisi hoones olijaid ja käsi väljuda - evakueeruda. Väljudes tuleb sulgeda kõik aknad ja uksed, et tuli ei leviks.
3. Helista hädaabinumbril 112:

- räägi, mis on juhtunud
- teata õnnetuse võimalikult täpne asukoht
- ütle, kas keegi on kannatanud
- ütle julgelt oma nimi ja telefon
- püüa jääda rahulikuks, vasta küsimustele lühidalt ja täpselt
- jälgi häirekeskusest saadud juhiseid
- ära katkesta kõnet ilma loata
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, sest võib vaja minna lisainformatsiooni
- kui olukord muutub oluliselt enne päästjate saabumist, teata sellest häirekeskusesse.
 
4. Kustuta esmaste tulekustutusvahenditega.
5. Juhenda Hoolitse, et päästjad pääseksid kiiresti ja takistusteta õnnetuskohta


PRAKTILISI NÕUANDEID OHUOLUKORRAST VÄLJUMISEKS:

Kui oled jäänud tulekahju ajal põlevasse ruumi, siis proovi sellest võimalikult kiiresti väljuda. Liigu võimalikult madalal, soovitavalt roomates või kummargil, sest üleval pool on kuumus mitmeid kordi suurem kui all ning all on ka nähtavus parem. Kui hoone on Sulle tuttav, siis proovi väljuda kõige lühemat teed mööda, mida tead. Kui hoones on evakuatsiooniteed märgistatud, järgi neid. Kui sul ei õnnestu väljuda, siis ära poe peitu, vaid proovi endast igal võimalikul moel märku anda. Sellega vähendad oluliselt päästjate tööd. Kui oled hoonest iseseisvalt väljunud, siis anna kindlasti sellest teada ka teistele, et keegi ei hakkaks sind asjatult otsima.

Informatsioon õnnetuse tekkimisest peab jõudma kõigi hoones viibivate inimesteni. Hoones tekkinud tulekahju korral tuleb sellest evakueerida kõik inimesed, kes hoones asuvad.

Õnnetuse korral tuleb hoonest väljumiseks alati kasutada märgistatud evakuatsiooniteid. Hoonetes, kus on suurel arvul inimesi, peavad olema üles pandud evakuatsiooniplaanid. Nendel on kujutatud korruse põhiplaan, millele on märgitud sinu asukoht plaani lugemise hetkel, väljapääsud ning tulekustutus- ja häireandmisvahendite asukohad. 

Kui peale evakuatsiooni selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni, siis tuleb koheselt anda sellest teada päästekomando juhile. Teatada tuleb inimeste arv ning arvatav asukoht. See kergendab oluliselt päästekomando tööd ning inimeste pääsemise võimalusi.

PÄÄSTEKOMANDO VASTUVÕTMINE:

Päästekomando vastuvõtmine on väga olulise tähtsusega päästetööde edasise jätkumise, inimelude päästmise ning varalise kahju ulatuse seisukohalt. Õigeaegselt edastatud informatsioon objekti esindajalt kergendab tunduvalt kohalesaabunud päästeüksuse tööd. Selleks peaks vastuvõtja olema tänaval, peasissekäigu või väravate juures ja ootama päästeteenistuse saabumist ning andma alljärgnevat informatsiooni päästekomando juhile:

  • mis põleb ja millises ulatuses
  • kas hoonesse on jäänud inimesi
  • millist teed pidi jõuab kõige hõlpsamalt tulekahjukohani
  • teatama muudest objektil esineda võivatest ohtudest (gaasiballoonid, kemikaalid, elekter)
  • juhatama elektri peakilbini, tuletõrjepumbaruumini, suitsueemaldussüsteemi puldini
  • andma lühiülevaate eelneva tegevuse kohta tulekahju puhkemise hetkest alates
  • teatama esimeses järjekorras päästmist vajava vara asukohad
  • olema pidevalt kättesaadaval päästetööde juhile objekti kohta lisainformatsiooni andmiseks

 

Allikas: Päästeamet